Voldoen we met Kwink aan alle inspectie-eisen voor burgerschap en sociale integratie?

Ja, volledig.

Wat doet Kwink aan burgerschap?

Kwink bevordert actief burgerschap en sociale integratie. Scholen hebben sinds 2006 ook de wettelijke opdracht dit te doen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie is de deelname van burgers ongeacht hun etnische of culturele achtergrond aan de samenleving, in de vorm van participatie en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Met name kerndoelen 36, 37 en 38 worden gezien als een nadere invulling van deze wettelijke opdracht. Kwink verwerkt aspecten van burgerschap in de lessen en heeft daarnaast ook nog een aparte leerlijn burgerschap voor alle groepen op www.kwinkvoorburgerschap.nl.

Wat doet Kwink aan mediawijsheid?

Kwink leert kinderen op een verstandige en prettige manier omgaan met de nieuwe media. Dit onderwerp vind je in verschillende lessen terug. Waarom? Omdat het van belang is dat scholen alert zijn op de risico’s die zich kunnen voordoen, bijvoorbeeld als er sprake is van tendensen tot onverdraagzaamheid of radicalisering onder kinderen of in de omgeving waar kinderen opgroeien. Kwink biedt voor de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid een gratis katern met lessuggesties aan.

Is Kwink meetbaar en zo ja, accepteert de Inspectie dit leerlingvolgsysteem?

Kwink sluit volledig aan bij de voor deze methode relevante kerndoelen en is meetbaar in SCOL, ZIEN! en KINDBEGRIP. Deze drie meetinstrumenten worden door de Inspectie geaccepteerd. Voor andere meetinstrumenten op het gebied van SEL is Kwintessens in overleg met uitgevers over een koppeling met Kwink. Zodra dat gerealiseerd is, maakt Kwintessens hiervoor een speciaal katern. Kijk voor meer informatie op het Digibord (achter de inlog) onder MEER INFORMATIE > ONDERBOUW / MIDDENBOUW / BOVENBOUW.

Voldoet Kwink aan de kerndoelen?

Kwink voldoet aan de volgende kerndoelen:
- Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
- Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
- Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht (...) en als consument.
- Kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse (...) staatsinrichting en hun rol als burger.
- Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
- Kerndoel 38: De leerlingen leren (...) respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
- Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
- Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
- Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Is Kwink aangemeld bij de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugd Instituut?

Ja. Het NJI heeft Kwink erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. De complete verantwoording kun je hier downloaden.

Voldoe ik met Kwink aan de wet Sociale veiligheid op school?

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’ van kracht. Die verplicht scholen voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving te waarborgen. Kwink heeft die sociaal veilige leeromgeving ook als doel. Pesten bedreigt deze veiligheid. Daarom zeggen o.a. de sectorraden en de Stichting Veiligheid op School: ‘Scholen moeten pesten proactief aanpakken, als onderdeel van een brede aanpak op school’. Kwink biedt die proactieve, preventieve aanpak met een methode voor de hele school. Dit vinden de sectorraden belangrijk:
- Schoolbrede aanpak: samenhangende interventies, waaronder een methode.
- Duidelijke normen en waarden: open schoolcultuur waarin leerlingen eigen verantwoordelijkheid hebben, inclusief bewustzijn van kernwaarden school, normen en regels.
- Pedagogisch vakmanschap: een leerkracht die grensoverschrijdend gedrag signaleert en daarop ingrijpt en die weet dat het begin van het schooljaar (groepsvorming) cruciaal is.
- Brede interventies: methodes of programma’s die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren.

Belangrijk om te weten:
- Kwink voldoet aan de aandachtspunten van de sectorraden.
- Het hanteren van een bewezen effectief anti-pestprogramma is niet nodig.

Biedt Kwink ook een meetsysteem voor de verplichte monitoring van de sociale veiligheid en het welbevinden van kinderen?

Nee, dat biedt Kwink niet. Kwink is meetbaar in de SCOL en ZIEN!. De inspectie van het onderwijs heeft deze meetinstrumenten goedgekeurd. Voor ZIEN! zijn de Kwink-lessen bij de dimensies van ZIEN! te vinden op het Digibord (achter de inlog) onder MEER INFORMATIE > ONDERBOUW / MIDDENBOUW / BOVENBOUW.