Voldoen we met Kwink aan alle inspectie-eisen voor burgerschap en sociale integratie?

Ja, volledig.

Wat doet Kwink aan burgerschap en sociale integratie?

Kwink bevordert actief burgerschap en sociale integratie. Scholen hebben sinds 2006 ook de wettelijke opdracht dit te doen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen om deel uit maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie is de deelname van burgers ongeacht hun etnische of culturele achtergrond aan de samenleving, in de vorm van participatie en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Met name kerndoelen 36, 37 en 38 worden gezien als een nadere invulling van deze wettelijke opdracht. Kwink verwerkt aspecten van burgerschap in de lessen en bereidt een aparte leerlijn voor die naast Kwink gebruikt kan worden.

Is Kwink meetbaar en zo ja, accepteert de Inspectie dit leerlingvolgsysteem?

Kwink sluit volledig aan bij de kerndoelen en is door de koppeling met SCOL meetbaar, zoals Inspectie dat in de groepen 6, 7 en 8 ook eist van scholen. SCOL is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie met een positieve COTAN-beoordeling, hetgeen betekent dat dit meetinstrument valide is. Het toetspakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een gebruikershandleiding en een inhoudelijke handleiding.
ZIEN! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Het brengt het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen en helpt leerkrachten het gedrag van kinderen beter te begrijpen. Dit expertsysteem is makkelijk te koppelen aan handelingsgericht werken, een van de uitgangspunten van Kwink.

Wat doet Kwink aan mediawijsheid?

Kwink leert kinderen op een verstandige en prettige manier omgaan met de nieuwe media. Dit onderwerp vind je in verschillende lessen terug. Waarom? Omdat het van belang is dat scholen alert zijn op de risico’s die zich kunnen voordoen, bijvoorbeeld als er sprake is van tendensen tot onverdraagzaamheid of radicalisering onder kinderen of in de omgeving waar kinderen opgroeien.

Voldoet Kwink aan de kerndoelen?

Ja.

Is Kwink aangemeld bij de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugd Instituut?

Ja. Het NJI heeft Kwink erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. De complete verantwoording kun je hier downloaden.

Voldoe ik met Kwink aan de wet Sociale veiligheid op school?

Sinds augustus 2015 is de nieuwe wet ‘Sociale veiligheid op school’ van kracht. Die verplicht scholen voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving te waarborgen. Kwink heeft die sociaal veilige leeromgeving ook als doel. Pesten bedreigt deze veiligheid. Daarom zeggen o.a. de sectorraden en de Stichting Veiligheid op School: ‘Scholen moeten pesten proactief aanpakken, als onderdeel van een brede aanpak op school’. Kwink biedt die proactieve, preventieve aanpak met een methode voor de hele school. Dit vinden de sectorraden belangrijk:

  • Schoolbrede aanpak: samenhangende interventies, waaronder een methode.
  • Duidelijke normen en waarden: open schoolcultuur waarin leerlingen eigen verantwoordelijkheid hebben, inclusief bewustzijn van kernwaarden school, normen en regels.
  • Pedagogisch vakmanschap: een leerkracht die grensoverschrijdend gedrag signaleert en daarop ingrijpt en die weet dat het begin van het schooljaar (groepsvorming) cruciaal is.
  • Brede interventies: methodes of programma’s die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. De aanmelding van Kwink bij het NJI is in een vergevorderd stadium.

Belangrijk om te weten:

  •     Kwink voldoet aan de aandachtspunten van de sectorraden.
  •     Het hanteren van een bewezen effectief anti-pestprogramma is niet nodig.

Biedt Kwink ook een meetsysteem voor de verplichte monitoring van de sociale veiligheid en het welbevinden van kinderen?

Nee, dat biedt Kwink niet. Kwink is meetbaar in de SCOL en ZIEN. De inspectie van het onderwijs heeft deze meetinstrumenten goedgekeurd.