Wettelijke eisen

 • Kwink en de kerndoelen

  Kwink past binnen het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ dat de kerndoelen 34 t/m 39 omvat en voldoet volledig aan de inhoudelijke eisen die hier bij horen. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.

  Kwink bevordert ook actief burgerschap en sociale integratie, een wettelijke opdracht die scholen hiervoor sinds 2006 hebben.

 • Kwink en de Wet sociale veiligheid op school

  Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. Doel: pesten aanpakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. De Onderwijsinspectie kijkt of de school a) een sociaal veiligheidsplan heeft en dat actief uitvoert; b) een aanspreekpunt heeft waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden én iemand die het pestbeleid op school coördineert; c) jaarlijks de beleving van veiligheid en het welzijn van kinderen volgt met een monitoringsysteem. Voor Kwink zijn dat de meetinstrumenten SCOL en ZIEN!

  > Toezicht op monitoring sociale veiligheid

 • Kwink en de inspectie

  De Onderwijsinspectie kijkt of scholen de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen goed op orde heeft. Het instrument hiervoor mag de school zelf kiezen, mits het valide en betrouwbaar is en voldoet aan de wettelijke eisen. Kwink is meetbaar in de SCOL en ZIEN!, die beide de wettelijk verplichte vragen stellen: a) naar het vóórkomen van incidenten op school; b) over de veiligheidsbeleving van leerlingen; c) over het welbevinden van leerlingen.